wtorek, 27 kwietnia 2010

Konkurs na dyrektora krakowskiego Bunkra Sztuki ogłoszony

ZARZĄDZENIE NR 811/2010
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 15 kwietnia 2010 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Galerii Sztuki
Współczesnej „Bunkier Sztuki” w Krakowie. Na podstawie art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz., 1591, z późn. zm.), art. 16 ust.1, 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 13, poz. 123, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie organizacji i trybu przeprowadzania konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury (Dz. U. Nr 154, poz. 1629) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Ogłasza się konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Galerii Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki” w Krakowie, zwanej dalej „Bunkrem Sztuki”, z siedzibą w Krakowie przy Pl.Szczepańskim 3a.

§ 2.
1. Do konkursu na stanowisko dyrektora Bunkra Sztuki może przystąpić osoba, która spełnia następujące warunki:
1) ma pełną zdolność do czynności prawnych;
2) korzysta w pełni z praw publicznych;
3) ukończyła studia wyższe magisterskie;
4) ma co najmniej 3 letni staż pracy na stanowiskach kierowniczych;
5) posiada udokumentowaną działalność w zakresie prezentacji sztuki, w tym w szczególności działalności wystawienniczej;
6) posiada znajomość przepisów prawnych dotyczących organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej;
7) jest nie karana;
8) legitymuje się dobrym stanem zdrowia, pozwalającym na pracę na stanowisku kierowniczym;
9) posiada biegłą znajomość co najmniej jednego języka obcego.
2. Preferuje się kandydatów posiadających:
1) znajomość prawa zamówień publicznych w kulturze, zagadnień z zakresu finansów publicznych oraz administracji;
2) umiejętności i doświadczenie w kierowaniu zespołem i zarządzaniem projektami;
3) predyspozycje i zdolności organizatorskie;
4) doświadczenie i znajomość zagadnień pozyskiwania funduszy pozabudżetowych oraz z Unii Europejskiej;
5) wykształcenie wyższe z zakresu sztuk plastycznych lub organizacji i zarządzania.

§ 3.
1. Wnioski składane przez kandydatów na stanowisko dyrektora Bunkra Sztuki, zwanego dalej „dyrektorem” muszą zawierać:
1) pisemne zgłoszenie się do konkursu z motywacją kandydowania na stanowisko dyrektora;
2) pisemne opracowanie koncepcji programowej, organizacyjnej i finansowej zarządzania instytucją;
3) kwestionariusz osobowy z fotografią;
4) życiorys z opisem dotychczasowej pracy zawodowej;
5) kserokopie dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz kursów kwalifikacyjnych lub innych form kształcenia,
6) kserokopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy,
7) aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na stanowisku kierowniczym;
8) oświadczenia lub zaświadczenia o niekaralności oraz oświadczenie, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne.
9) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.);
2. Do wniosku mogą być dołączone inne dokumenty w tym opinie lub rekomendacje.
3. Wymagane dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym, numerem telefonu kontaktowego oraz adresem poczty elektronicznej z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko dyrektora Galerii Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki” w Krakowie” w ciągu 60 dni od daty ukazania się ogłoszenia w prasie lokalnej. Oryginały dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt. 5 i 6 należy przedłożyć w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.
4. Wniosek o przystąpienie do konkursu winien być złożony na stanowisku nr 6 w Kancelarii Magistratu Urzędu Miasta Krakowa, Kraków Plac Wszystkich Świętych 3-4 (w godzinach pracy Urzędu Miasta Krakowa) lub przesłany na adres: Urząd Miasta Krakowa, 31-004 Kraków, Plac Wszystkich Świętych ¾.
5. Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
6. Z warunkami organizacyjno – finansowymi działalności instytucji można zapoznać się w sekretariacie Bunkra Sztuki, nr tel. 12 423 12 43.
7. Konkurs prowadzony jest w języku polskim.

§ 4.
1. Postępowanie konkursowe rozpoczyna się z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia a planowany termin jego zakończenia ustala się na dzień 30 września 2010 r.
2. Konkurs zostanie przeprowadzony przez Komisję Konkursową powołaną przez Prezydenta Miasta Krakowa.
3. O miejscu i terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną powiadomieniu pisemnie i telefonicznie.

§ 5.
Kandydat wyłoniony w konkursie zostanie zatrudniony na stanowisku dyrektora Bunkra Sztuki na podstawie powołania na czas określony, na warunkach wskazanych przez Prezydenta Miasta Krakowa.

§ 6.
Obsługę Komisji konkursowej związaną z postępowaniem konkursowym oraz działalnością Komisji zapewnia Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

§ 7.
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Bunkra Sztuki zostanie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, w dzienniku ogólnopolskim, w prasie lokalnej oraz podane do wiadomości pracownikom Bunkra Sztuki, a informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.krakow.pl w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia wybranego kandydata albo zakończenia procedury konkursu, jeżeli do zatrudnienia nie doszło.

§ 8.
Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

§ 9.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Prezydent Miasta Krakowa
/ - /

Brak komentarzy: